Huvudmeny

Låneregler

Allmänt om biblioteket

 • Biblioteket är ett offentligt bibliotek öppet för alla.
 • Genom att ansöka om lånekort förbinder låntagaren sig att följa bibliotekets regler.
 • Samlingarna är främst avsedda för högskolans personal och studenter.
 • Bibliotekets öppettideradresser och priser anslås på webbsidan.

Lånekort

 • Högskolans studenter och anställda får lånekort som berättigar till lokala lån och fjärrlån. 
 • Forskare och studenter från andra lärosäten får lånekonto som berättigar till lokala lån och fjärrlån.
 • Allmänhet som har fyllt 16 år får lånekonto som berättigar till lokala lån, med undantag av böcker som är obligatorisk kurslitteratur på Högskolan i Borås.
 • Vid uthämtandet av lånekort/lånekonto skall giltig fotolegitimation uppvisas. Extern student skall även uppvisa campuskort eller liknande.
 • Distansstudent lånar med hjälp av sitt användarkonto.
 • Lånekortet/lånekontot är en personlig värdehandling. Den som undertecknar lånekortet/lånekontot är ansvarig för allt som lånas på det – även ekonomiskt.
 • Förlust av lånekortet skall omgående anmälas till biblioteket.
 • Ersättning av förlorat lånekort sker mot en avgift.
 • Det är låntagarens ansvar att se till att biblioteket har tillgång till korrekta adressuppgifter, gäller såväl postadress som e-postadress.

Lånetider, omlån och reservationer

 • Lånetiden för kursböcker är 7 dagar. För distansstudenter som får kursböcker skickade till sig via post är lånetiden 11 dagar. 
 • Lånetiden för övriga böcker är 21 dagar. För distansstudenter som får bok skickad till sig via post är lånetiden 25 dagar.
 • Inga nya lån tillåts om låntagaren har ett försenat lån där boken är reserverad av annan låntagare.
 • Om det inte finns några reservationer på kursböcker eller övriga böcker förnyas dessa lån automatiskt, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse om att boken ska återlämnas.
 • Maximal lånetid för kursböcker (7-dagarslån) är fyra månader. För 21-dagarslån är den maximala lånetiden 12 månader för studenter och 24 månader för personal.
 • Om ingen reserverat boken när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på boken, det kräver dock att låntagaren kommer till biblioteket.
 • Reserverat material skall hämtas inom tre dagar.

Material med särskilda lånetider

 • Lånetiden för nyckel till förvaringsskåp är 1 vecka. För att behålla skåpet längre än så krävs det att låntagaren kommer till biblioteket och gör ett nytt lån på nyckeln.
 • Lånetiden för hörlurar är 1 dag

Material som ej lånas ut

 • Referenslitteratur som t.ex. lexikon och uppslagsverk 
 • Tidskrifter 
 • Kartor
 • Dagstidningar
 • Visst offentligt tryck 
 • Statistik 
 • Mikromedia 
 • Viss kurslitteratur

Lån från andra bibliotek

 • Biblioteket förmedlar lån från svenska och utländska bibliotek och arkiv till högskolans personal och studenter samt externa studenter och forskare, under förutsättning att materialet inte finns i bibliotekets samlingar.
 • För artikelkopior utgår en avgift.
 • För inlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Förseningsavgifter, krav och fakturor

 • Material som inte återlämnas i tid krävs in av biblioteket. Varje låntagare är dock skyldig att själv hålla reda på lånetiden för lånat material. Biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser.
 • Förseningsavgifter för samtliga böcker är 10 kronor per dag och bok.
 • Lånekortet spärras om låntagaren har en skuld på 100 kronor eller mer.
 • 14-30 dagar efter att materialets återlämningstid passerats skickas en faktura ut med ett i förväg fastställt belopp.
 • Vid fakturering tas alltid en administrativ avgift ut.
 • Om det utlånade materialet återlämnas efter det att faktura skickats ut stryks avgiften för boken, men den administrativa avgiften skall ändå betalas.
 • Obetalda skulder lämnas till inkasso.
 • Fakturerade skulder skall alltid betalas mot fakturan, d.v.s. till bibliotekets bankgiro.
 • Avgiften på ej återlämnade eller förstörda böcker är ett i förväg bestämt belopp, även för fjärrlån.

Elektroniska medier

 • Alla besökare är välkomna att använda bibliotekets elektroniska medier, exempelvis databaser och e-tidskrifter. 
 • För åtkomst till elektroniska medier utanför biblioteksbyggnaden krävs att man är knuten till Högskolan i Borås.

Sekretessbestämmelser

 • För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.
 • Bibliotekets behandling av personuppgifter görs med stöd av Personuppgiftslagen (1998:204).
 • Vid fakturering används ditt personnummer som kundnummer.

Med reservation för eventuella ändringar.