Huvudmeny

Juridisk information

På denna sida hittar du information om hur biblioteket hanterar personuppgifter i högskolans bibliotekssystem. Detta är information som biblioteket enligt lag ska tillhandahålla.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas samman med en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Varje åtgärd som innefattar personuppgifter, automatisk eller manuell, utgör en behandling av personuppgifter.

Exempel på behandling kan vara: insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnade, spridning, samkörning eller förstöring av personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PUL)

PUL syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Huvudregeln i PUL är att personuppgifter får behandlas om den registrerade har informerats om behandlingen och dess ändamål, samt att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Undantag från krav på samtycke

Högskolan får behandla personuppgifter utan samtycke om behandlingen är nödvändigt för att:

  • uppfylla avtal
  • tillgodose rättslig skyldighet
  • skydda vitala intressen för den registrerade
  • arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras
  • utföra myndighetsutövning

Högskolan får även behandla personuppgifter utan samtycke i de fall högskolans behov av att behandla personuppgifterna väger tyngre än den enskildes behov av integritet.

Information om att behandlingen sker och dess ändamål måste lämnas även om samtycke ej behövs.

Bibliotekssystemet Alma/Primo

Biblioteket vid Högskolan i Borås använder bibliotekssystemet Alma/Primo för att registrera uppgifter kring lån. Personuppgifter används för att kunna identifiera och vid behov kräva tillbaka utlånat material. Personnummer krävs som nyckel för identifiering och synkronisering mot centrala kataloger. Dessa kataloger är Primula för medarbetare och LADOK för studenter (se nedan). För att fakturautskick, kravbrev och hemleverans av lånekort och böcker till studenter ska fungera registreras också kontaktuppgifter till hemmet. Övriga personuppgifter registreras i bibliotekssystemet efter begäran om att bli låntagare vid biblioteket.

Då Alma/Primo är en molnbaserad tjänst från leverantören Ex Libris finns ett avtal med Ex Libris angående personuppgiftsbiträde, dvs. leverantören får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta. Leverantörens server är placerad i Amsterdam, dvs. inom EU. Ex Libris kan enligt avtalet också komma att använda sig av personal vid huvudkontoret i Israel för att garantera Alma/Primos funktionaliteter. Israel bedöms av EU-kommissionen vara ett så kallat tredje land som ger adekvat skydd för persondata  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Hantering av studenters personuppgifter

De personuppgifter som sökande lämnar vid ansökan om antagning registreras i högskolornas nationella antagningssystem NyA. När en sökande blir antagen till utbildning förs personuppgifterna över till högskolans system för studiedokumentation LADOK som används för att dokumentera studenternas resultat och för att sammanställa statistik både för internt bruk och för Statistiska centralbyrån (SCB). Alma/Primo hämtar låntagaruppgifterna från LADOK.

Högskolan är ansvarig för hantering av sökande och studenters personuppgifter i ovanstående register. Hanteringen regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153) och personuppgiftslagen PUL (1998:204). Enligt PUL har den som är registrerad rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett så kallat registerutdrag som visar vilka personuppgifter högskolan registrerat. Den registrerade har även rätt att begära rättelse av uppgifter som högskolan registrerat. Biblioteket gallrar regelbundet personuppgifter.

Vänd dig till registraturet för att begära registerutdrag eller rättelse:
Telefon registratur: 033-435 40 73 
Telefon arkiv: 033-435 45 31
E-post: registrator@hb.se
Besöksadress: Allégatan 1, plan 7, hus C.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Har du frågor gällande personuppgiftslagen kan du kontakta högskolejurist Åsa Dryselius.

Har du frågor gällande bibliotekssystemet kan du kontakta bibliotekschef Svante Kristensson.