Huvudmeny

Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)


Vi fokuserar på frågor som rör arbetslivets styrning, organisering och ledning. Vår vision är att skapa ett hållbart arbetsliv.

CAV är en arena för samverkan och samproduktion vid Högskolan i Borås, och har så varit sedan starten 2003. Här möts forskare och representanter från arbetslivet i såväl utvecklings- och forskningsprojekt som på nätverksträffar och seminarier för att tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter för både chefer och medarbetare.

För att nå visionen om ett hållbart arbetsliv arbetar vi efter missionen: ”Samverkan och samproduktion för flervetenskaplig forskning och utveckling”.

Särskilt utmärkande för CAV är att den kunskap som utvecklas i forskningen bryts mot den förtrogenhetskunskap som praktikens aktörer för med sig. På så vis uppstår ny kunskap som utvecklar synsättet på styrning, ledning och organisering i förhållande till ett hållbart arbetsliv.

Frågor om arbetslivet är ständigt aktuella eftersom arbetet är en betydelsefull del av många människors vardag. Förändringar i hur arbetet styrs, organiseras och leds kan få olika konsekvenser för olika grupper. Hur arbetsvillkor och arbetsmiljö gestaltar sig beroende på kön, klass, etnicitet och generation är därför viktigt att belysa, precis som vilka faktorer som ligger bakom framgångsrika organisationer. 

Vid CAV bedrivs forskning om arbetslivet på samhälls-, arbetsplats- och individnivå, i nationellt och internationellt perspektiv.

Vi är experter i samverkan, vill du vara med?

Medlemskap

CAV är en medlemsfinansierad verksamhet och i medlemsavgiften ingår möjlighet att delta i forskningsprojekt- och utvecklingsprojekt, nätverk och seminarier.

Ett medlemskap i CAV bidrar till kunskapshöjning för alla parter.

Områden

Forskargrupper

Externa forskare

 • Företag, förvaltning, myndigheter och organisationer:
 • Almedahls
 • Borås-Borås
 • Borås stad
 • Borås stads parkeringsbolag
 • Ellos
 • Ericsson
 • Fristad Bygg AB
 • H&M Mail Order
 • ICA AB
 • IF Metall
 • IMI Hydronic Engineering
 • IUC
 • Kathal ledarskap & medarbetarutveckling
 • LO-facken Borås-Bollebygd
 • Svenljunga kommun
 • Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Svenska kyrkan i Borås
 • Trygghetsrådet
 • Viskadalens Folkhögskola

Samarbeten

Samverka med forskare

CAV bygger på gemensam kunskapsutveckling mellan forskare och arbetsliv. Arbetet sker på lika villkor men utifrån olika kompetenser och kunskapsformer. Samverkan ger forskarna möjlighet att kommunicera sina forskningsresultat men också ta del av aktuella problem i arbetslivet. För arbetslivet innebär samverkan att få ta del av aktuell  forskning, få hjälp med problem men också att kunna vara med och formulera nya forskningsfrågor som genererar praktiskt nyttig men också teoretisk generaliserbar kunskap - d.v.s. kunskap som gynnar båda parter. 

Samverkan kan ske t.ex i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 

Forskare inom teknik

Kontaktperson: Agnes Andersson Wänström

Forskare inom arbetsliv

Kontaktperson: Daniel Yar Hamidi

Forskare inom information och kommunikation

Kontaktperson: Maria Lindh 

Samverka med studenter

CAV kan utgöra en länk mellan studenter och medlemsorganisationer för examensarbeten, mentorskap etc. CAV kan även bidra till att skapa kontaktytor för sina medlemmar för utvecklingen av professionsanknytning av utbildningar inom Högskolan i Borås. Möjlighet finns att delta som gästföreläsare, mentor eller fadderföretag i vissa utbildningar. 

Studenter inom Administratörsprogrammet

kontaktperson: Anette Gustafsson

Studenter inom organisation och personalutveckling

Kontaktperson: Goran Puaca och Erik Ljungar

Studenter inom information och kommunikation

Kontaktperson: Maria Lindh

Nätverk

En del av kunskapsutvecklingen inom CAV sker i fyra skilda nätverk: Ledarnätverket AiS, Nätverket för arbetsliv i förändring (ALF), Kvalitetsnätverket (Q-nätverket) samt Nätverket för strategisk information och kommunikation (i-nätverket).

Liksom CAV-seminarierna använder sig nätverken av interaktiva arbetsformer, där forskning och arbetsliv möts på lika villkor men utifrån skilda kompetenser och kunskapsformer. Detta innebär att det finns en personlig relation mellan forskare och arbetslivets företrädare.  

Under nätverksmöten diskuteras frågeställningar utifrån både forskning och praktik. Varje nätverksträff innebär således en kvalificerad kompetensutveckling för individen men bidrar också till verksamhetsutveckling för medlemsorganisationen. På så vis kommer en kontinuerlig och successiv kunskapshöjning för alla parter till stånd.

Medlemskap i CAV ger varje medlemsorganisation rätt att delta med en till två medarbetare per nätverk. I dessa nätverk är deltagandet personligt under devisen ”öppenhet i slutet sällskap”.