Huvudmeny

Internationalisering

Högskolan i Borås bedriver forskning och utbildning i partnerskap med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Högskolan i Borås utmärks av öppenhet och är en internationell miljö.

Högskolans verksamhet ger studenter och anställda kunskaper om internationella villkor och förutsättningar att kunna agera på den internationella arenan. Detta har avgörande betydelse för högskolans möjligheter att påverka den globala utvecklingen och vara aktiv i det globala kunskapssamhället.

För Högskolan i Borås innebär detta att:

  • Högskolans studenter och anställda ska ha förståelse för och intresse av att öka kunskapen om olika kulturer i egen professionsutveckling och i samarbete med andra bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Likaså ska verksamheten bidra till att öka omvärldens förståelse för och kunskap om Sverige och svensk kultur. 
  • Högskolan i Borås ska premiera internationell erfarenhet och kompetens.
  • Forskning som bedrivs inom högskolans prioriterade områden är nationellt ledande och internationellt erkänd. Internationella forskningssamarbeten har en hög prioritet.
  • Utbildning vid Högskolan i Borås har en tydlig internationell prägel. Studier utomlands uppmuntras och involverar ett stort antal studenter. Mer information om vilka möjligheter som finns till utlandsstudier finns här.
  • Högskolan i Borås erbjuder internationellt konkurrenskraftiga utbildningar som främjar mobilitet både avseende svenska studenters studier och arbete utomlands och internationella studenters studier och arbete vid högskolan. De internationella studenter som studerar vid Högskolan i Borås är en viktig kvalitetsaspekt för utbildningen och forskningen som bedrivs vid högskolan.
  • Internationalisering är en integrerad del som ska genomsyra hela högskolans verksamhet.

Profilerad och konkurrenskraftig utbildning och forskning stärker Högskolan i Borås anseende och attraktionskraft på den internationella utbildningsmarknaden och i forskningssamhället vilket bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten.