Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82111
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Det finns ett stort behov av kvalificerade butikschefer specialiserade mot textil- och modeområdet. I samråd med textilbranschen har Textilhögskolan tagit fram den här utbildningen för att passa och leva upp till framtidens behov.

Innehåll

Butikschefsutbildningen är uppdelad i två huvuddelar, en textilrelaterad och en företagsekonomiskt relaterad.

Den textilrelaterade delen ger gedigen textil baskunskap omfattande både material och färdiga produkter.

Den företagsekonomiskt relaterade delen innefattar framförallt företagsekonomiska kurser med inriktning på detaljhandelsverksamhet samt ledarskap. Denna del omfattar även kurser i inköp, logistik, säkerhet och juridik. Dessutom sätts fokus på säljfrämjande åtgärder och sambandet med den totala textila värdekedjan. Kalkylering och prissättning behandlas i detalj.

Hållbar utveckling är ett begrepp som finns med genom hela utbildningen, dessutom belyser vi aspekter som jämställdhet och etiska värden i den globala textila värdekedjan.

För mer information om utbildningen se www.textilhögskolan.se

Upplägg

De första två åren på utbildningen syftar till att ge studenten en god inblick i de grundläggande förutsättningarna för textil detaljhandel betraktat ur ett flertal perspektiv vilka är relevanta för arbete inom textil detaljhandel i fysiska butiker såväl som digitala. Studenten får även under dessa år grundläggande kunskap kring textila material och tekniker, produktion, färgning och produktutveckling. Utöver detta får studenten även möjlighet att anknyta till professionen genom att delta i verksamheten på ett textilt detaljhandelsföretag och därmed fördjupa sig inom de delar av den textila värdekedjan som berör distribution av textila produkter, handel, organisering, marknadsföring och kontakten med konsumenten.

Det tredje årets kurser är tydligare inriktade mot förutsättningar för ledarskap i en textil detaljhandelsmiljö. Kurserna ger förutom fackkunskaper även studenterna verktyg för att kritisk granska och utvärdera och på så sätt utveckla verksamheten i en kommande yrkesroll inom textil detaljhandel. Studenten har även möjlighet att under höstterminen i årskurs tre förlägga sina studier vid något av Textilhögskolans partnerlärosäten utomlands. I det avslutande examensarbetet ska studenterna utifrån sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper självständigt planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig undersökning inom textil detaljhandel.

Genomgående i utbildningen finns ett fokus på hållbar utveckling avseende miljö, sociala frågor och ekonomi. Med detta menas att studenten får förståelse för produktens livscykel, från produktion till destruktion vilket belyser främst miljö, jämställdhet och etiska värden i den globala textila värdekedjan.

Nedan redovisas de kurser som ingår i utbildningen och vilka av utbildningens mål som respektive kurs omfattar. Ett mål kan finnas i flera kurser och kurserna bidrar således tillsammans till att studenten når det aktuella målet. Kurserna redovisas inte i kronologisk ordning och viss justering kan ske med kursernas placering mellan läsåren.


LÄSÅR 1

Hösttermin

Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande helhetssyn av hur företag organiseras och styrs med hjälp av företagsekonomiska modeller.

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för det textila företagets design- och produktionsprocess från idé till färdigt produkt samt hur ett textilt företag verkar och hur textil produktion samt handel går till.

Trikåteknik, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom industriell trikåproduktion samt framställning av material för produkter i trikå.

Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för ledarskap och organisation i en textil detaljhandelsmiljö.Vårtermin

Textil materiallära grundkurs, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om textila material, textila materials framställning, egenskaper och användningsområden samt utvecklingstendenser inom det textila materialområdet.

Marknadsföring, 7.5 hp

Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi samt Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om grundläggande marknadsföringsfilosofier och hur viktiga faktorer i ett företags externa och interna omgivning påverkar marknadsföringen.

Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Grundläggande företagsekonomi och syftar till att ge studenten en förståelse för helheten i budgeterings- och redovisningsprocessen.

Väveriteknik, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelsen för industriellt vävda textila produkter och hur dessa produkter produceras.


LÄSÅR 2

Hösttermin

Färgning och beredning, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Trikåteknik, Väveriteknik samt Textil materiallära och syftar till att ge studenten kunskap om hur textila tyger och material kan behandlas för att erhålla vissa egenskaper genom färgning och beredning.

Säljteknik och butikskommunikation, 7,5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan samt Marknadsföring och syftar till att ge studenten förståelse för arbetet med säljfrämjande åtgärder för ökad försäljning, nöjdare kunder och ökad lönsamhet inom textil detaljhandelsdistribution.

Konfektionsteknik med textil produktanalys, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Trikåteknik, Väveriteknik, Färg och beredning med reklamationshantering samt Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om hur en textil produkt konfektioneras samt vilka aspekter inom textil konfektion som är viktiga ur organisations och kvalitetsperspektiv.

Juridik inom detaljhandel, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom avtals-, associations-, arbets-, och privaträtt.

Vårtermin

Inköp och miljö, 7.5. hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation och Marknadsföring. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur ett företag arbetar med inköp och distribution samt hur en hållbar utveckling integreras i textil detaljhandel.

Handelns digitalisering, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom detaljhandel via Internet men även kunskaper om hur digitalisering påverkar den fysiska handelns uttryck, format, hållbarhetsarbete, medarbetarskap och konsumenters köpbeteende.

Fältstudie inom detaljhandel, 15 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation, Marknadsföring samt Inköp och miljö. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att genom deltagande i ett detaljhandelsföretag använda och värdera de teoretiska och praktiska kunskaper inom textilt management som tillägnats genom tidigare kurser.


LÄSÅR 3

Hösttermin

Framtidens modebutik, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på de första två årens kurser inom textilt management, framförallt kurserna Säljteknik och butikskommunikation, Digital handel samt Marknadsföring. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur distribution och försäljning kan organiseras och utvärderas i både fysiska butiker samt andra former av distributionskanaler (t.ex. e-handel) inom textil detaljhandel.

Marknadskommunikation, 7,5 hp
Kursen tar upp dominerande teoribildning inom marknadskommunikationsområdet från ett beskrivande och problematiserande perspektiv samt gör fördjupade analyser av samtida kampanjexempel. Kursen utgår ifrån ett varumärkesperspektiv och behandlar bland annat målgrupper, val av kanaler och medier.

Ledarskap och hållbar textil utveckling, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Ledarskap och organisation i textil detaljhandel samt Inköp och miljö och fördjupar studenternas kunskaper om ledarskap och hur en textil detaljhandelsmiljö kan utvecklas ur ett hållbart perspektiv.

Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv, 7.5 hp
Kursen kopplar ihop Ledarskap och hållbar textil utveckling samt Framtidens modebutik och syftar till att fördjupa studenternas förmåga till verksamhetsutveckling av en textil detaljhandelsmiljö ur ett managementperspektiv.

Alternativt studera kurser under höstterminen vid ett utländskt lärosäte, 30 hp

Vårtermin

Konsumentbeteende i ett textil managementperspektiv 7.5 hp
Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse för konsumtion och konsumentbeteende i ett textilt managementperspektiv. Kursen bygger vidare på kurserna Marknadsföring och Kommunikation, mode och detaljhandel.

Vetenskaplig metod, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på de inslag av vetenskaplig metod som studenterna möter under de första två åren av utbildningen, speciellt i kurserna Marknadsföring, Inköp och miljö samt Fältstudie. Kursen behandlar forskningssyfte, val av metod och redovisning av resultat, kvalitativa och kvantitativa metoder samt fördjupning genom litteraturstudier.

Självständigt arbete för kandidatexamen inom textilt management, 15 hp
I examensarbetet ska studenten utifrån sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper självständigt planera, genomföra och
dokumentera en undersökning byggd på en litteraturstudie och en empirisk undersökning inom textil detaljhandel.

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning
och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning fashion management.

Övrigt

Diarienr: 453-17